סכסוכי ירושה ורכוש-ייצוג במאבקים משפטיים


עו"ד ציון בהלול חבר ועדת ירושה של מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין מייצג בטריבונלים המשפטיים בתחום סכסוכי ירושה והרכוש בעל ניסיון עשיר בייצוג בתביעות לפירוק שיתוף מגן על זכויות היורשים בקיום צוואה או בדרישה לביטולה . עו"ד בהלול עורך צוואות להפקדה ברשם הירושות עורך בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה , מנהל עיזבונות וכל הכרוך בדיני ירושה זמין עכשיו בטלפון או ווצאפ 054-7799000 ניתן להשאיר פרטים בהודעה

עו"ד בהלול זמין ויתקשר מיד עם קבלת ההודעה

*
*

צו קיום צוואה


ציון בהלול עורך דין לייצוג במאבקים משפטיים מעוניינים לקיים צוואה ? ... יש מתנגדים ?  עו"ד ציון בהלול מתמחה בתחום סכסוכי ירושה בעל ניסיון עשיר בייצוג בבתי המשפט ומביא את לקוחותיו לתוצאה הרצויה .על מנת לעמוד על הזכויות בקיום הצוואה  יש קודם להיוועץ עם עורך דין בהלול אנא מלאו פרטים או התקשרו עכשיו 0547799000
מכירת נכס מקרקעין על ידי עורך דין
מכירת נכס על ידי עו"ד ולא על ידי מתווך יתרונות

יצירת קשר עם עו"ד ציון בהלול - 054-7799000

התנגדות לצו קיום צוואה


ציון בהלול עורך דין לייצוג במאבקים משפטיים מעוניינים להתנגד צוואה ? ... עו"ד ציון בהלול מתמחה בתחום סכסוכי ירושה בעל ניסיון עשיר בייצוג בבתי המשפט ומביא את לקוחותיו לתוצאה הרצויה .על מנת לעמוד על הזכויות בדרישה לביטול הצוואה  יש קודם להיוועץ עם עורך דין בהלול אנא מלאו פרטים או התקשרו עכשיו 0547799000

עריכת צוואהצוואה בכתב יד , צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה, צוואות הדדיות, צוואה מוסרית
על מנת לערוך צוואה כדין נא מלאו פרטים ועו"ד המתמחה בתחום ישיב במהרה לפנייתכם
*
*

תביעה לפירוק שיתוף


לפי סעיף 37 לחוק המקרקעין - זכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש, לפי רצונו, את פירוק השיתוף.
הטעם לכך הוא, כי אין לכפות על שותף במקרקעין קשרי שיתוף בנכס כאשר הוא אינו מעוניין בכך ועל כן יש לאפשר לשותף לממש את חלקו היחסי בנכס.
הדרך המועדפת ביותר לפירוק שיתוף היא על פי הסכם בין השותפים, כשאין הסכם כזה המחוקק מעדיף לרוב חלוקה וכאופציה אחרונה מכר.
עו"ד ציון בהלול מתמחה בכל הדרכים המפורטות לפירוק שיתוף.
*
*

פירוק שיתוף במקרקעין


פירוק שיתוף במקרקעין
המחוקק אינו מעוניין בקיומם של יחסי שותפות ולכן מתיר ביד רחבה את פירוקים. נקודת המוצא של המחוקק נובעת מכך שכאשר כל שותף פועל באופן עצמאי, תהיה לו מוטיבציה לפתח את המקרקעין ולטפל בו באופן יעיל יותר מאשר כחלק מקבוצה.
זאת הסיבה שזכותו של שותף לדרוש פירוק שיתוף היא כמעט אבסולוטית, אולם זכות זו כפופה לדרישת תום הלב.

לפי סעיף 37 לחוק המקרקעין - זכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש, לפי רצונו, את פירוק השיתוף.
הטעם לכך הוא, כי אין לכפות על שותף במקרקעין קשרי שיתוף בנכס כאשר הוא אינו מעוניין בכך ועל כן יש לאפשר לשותף לממש את חלקו היחסי בנכס.

הדרך המועדפת ביותר לפירוק שיתוף היא על פי הסכם בין השותפים, כשאין הסכם כזה המחוקק מעדיף לרוב חלוקה וכאופציה אחרונה מכר.
עו"ד ציון בהלול מתמחה בכל הדרכים המפורטות לפירוק שיתוף.

הסכם בין שותפים:
אם נקבע בהסכם בין השותפים הדרך לאופן ביצוע פירוק השיתוף, יתבצע הפירוק בדרך שנקבעה בהסכם.
אם נקבע בהסכם כי פירוק השיתוף יתבצע הדרך של חלוקה בעין- טעון ההסכם אישור של המפקח על רישום המקרקעין שיאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון ובניה וכל חוק אחר.
המחוקק מעדיף לשמור עד כמה שאפשר על זכויות הבעלים במקרקעין על-ידי חלוקתם בעין, זאת באופן שכל שותף יקבל חלק מסוים במקרקעין לפי שיעור חלקו בבעלות המשותפת.
מובן, שעל חלוקת המקרקעין להיות תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה, שקובעות כללים בדבר חלוקת מקרקעין מההיבט התכנוני.
לכן, אם אין אפשרות לחלק את המקרקעין בעין, בגלל הגבלות של חוק התכנון והבניה, או בגלל שחלוקה פיזית אינה אפשרית, תפורק השותפות בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון בין השותפים.
כאשר החלוקה מוסכמת על כל השותפים, היא מתבצעת על-ידי הכנת תכנית חלוקה שנערכת על ידי מודד מוסמך. התכנית מוגשת לאישור ועדת תכנון ובניה, ולאחר אישורה ובקרתה על-ידי מחלקת המדידות הממשלתית, היא נרשמת בפנקס המקרקעין.
זאת באופן שבמקום הרישום של חלקה אחת בבעלות משותפת, נרשמות חלקות חדשות בבעלות נפרדת. פעולת חלוקה זו מחייבת המצאת אישורי המיסים כתנאי לרישומה בפנקס המקרקעין.


פירוק שיתוף מכוח צו של בית-משפט:
בהיעדר הסכם בין הצדדים, יבוצע פירוק השיתוף על-פי צו של בית-משפט באחת הדרכים הבאות:
א. חלוקה בעין;
ב. מכירת המקרקעין;
ג. רישום בית משותף.

סעיף 43 לחוק המקרקעין מורה לבית-המשפט להתחשב, ככל האפשר, בדרישת השותפים לקיים את השיתוף ביניהם ובשאר משאלותיהם של השותפים.
ב- בר"ע 2528/97נקבע, כי העדפת הפירוק בעין אינה אבסולוטית. קיימים תנאים וסייגים להחלתו האוטומטית של פירוק בעין. המחוקק הדגיש מספר פעמים כי חלוקה בעין תועדף רק אם היא אפשרית.
כמו-כן, בסעיף 38(א) לחוק המקרקעין נקבע מפורשות, כי פירוק בעין שנקבע על-ידי שותפים צריך לקבל אישור של המפקח על רישום המקרקעין, על-מנת שיאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה.

המונח "חלוקה בעין" פורש ב- ע"א 587/78 כדלקמן:
"חלוקה בעין פשוטה כמשמעה, היא חלוקת המקרקעין בין השותפים באופן שכל אחד מהם זוכה בבעלות עצמאית ונפרדת, להבדיל מבעלות משותפת - על חלק מסוים בתוכם. מקרקעין ניתנים לחלוקה בעין, אם ניתן לפצלם למספר חלקים שכל אחד מהם מסוגל לשמש נושא נפרד לבעלות...".

המחוקק מעדיף פירוק על דרך של חלוקה בעין, ומסמיך את בית-המשפט לעשות כן, גם במקרים שיש צורך בתשלומי איזון, או בחלוקה לא מדויקת. השאלה אם ניתן לבצע חלוקה בעין של מקרקעין נגזרת מדיני התכנון והבניה.
בקביעת חלוקה בעין, על בית-המשפט לבחון, בין היתר, האם גודל החלקה שמקבל כל שותף עומד בדרישות דיני התכנון, את אפשרויות הבניה בכל חלקה חדשה שתיווצר, להתחשב בזכויות הניצול וכדומה
על בית-המשפט לבחון האם גודל החלקה שמקבל כל שותף עומד בדרישות דיני התכנון; עליו לבחון את אפשרויות הבניה בכל חלקה חדשה שתיווצר; להתחשב בזכויות הניצול וכדומה. לפיכך תנאי מוקדם למתן צו לחלוקת מקרקעין בעין הינו אישור תשריט חלוקה על-פי סעיף 143 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

אולם, בית-המשפט לא יורה על חלוקה בעין של מקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה וכן לא יורה על חלוקה בעין אם נוכח לדעת, כי "חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים". במקרים אלה, יהיה פירוק השיתוף על דרך של מכירה פומבית למרבה במחיר.
  • דיני זכויות בניה בישראל , שער ז': זכויות בניה במקרקעין הנמצאים בבעלות משותפת ("מושע") , פ אילן שרקון, עו"ד (נובמבר 2016), אוצר המשפט 

כונס נכסים


כונס נכסים
עו"ד ציון בהלול כונס נכסים בעל שם וותק בניהול כינוס נכסים, עו"ד בהלול טיפל במספר רב של כינוסים מטעם בתי המשפט השונים, מכירת הנכסים שבהן  טיפל עו"ד בהלול נמכרו במחיר העולה על מחיר השמאות  בצורה יעילה ומהירה  תוך ניהול משא ומתן עם המציעים השונים לאחר תהליך של התמחרות ומשא ומתן. פעולות הכינוס נעשות בשקיפות מלאה ובאופן סדור על כל הפעולות  ניתן  דוח מקיף המבטא את ההליך מתחילתו ועד סופו.
זמן ממוצע של מכירת הנכס מרגע שעו"ד בהלול קיבל לטיפולו אורך כ 3 חודשים.
דוגמאות של כינוסים שהסתיימו לאחרונה:
דירה 2 חדרים ברח' מיכה תל אביב - מחיר שמאות: 2,920,000 הנכס נמכר בכינוס  במחיר 3,050,000
דירה 2 חדרים בת ים בבניין רכבת קומה 4 ללא מעלית - מחיר שמאות 920,000 ש"ח הנכס נמכר בכינוס במחיר 970,000 ש"ח
דירה באזור מחיר שמאות 2,200,000 נמכר בכינוס במחיר 2,320,000 ש"ח
מגרש בבית דגן מחיר שמאות ראשוני 3,150,00 ש"ח - לאחר עדכון שמאות ע"י הכונס 3,600,000 ש"ח - הנכס נמכר בכינוס  בסך של 3,670,000 ש"ח

יצירת קשר עם עו"ד בהלול לצורך ייצוג בבית משפט להליך של כינוס 

עריכת הסכם ממון


כאן באפשרותך להוסיף טקסט נוסף שיוצג ליד הטופס שלך. תוכל להוסיף מידע אודות הטופס וההערות ספציפיות בנוגע למילוי הטופס.

מכירת נכס מקרקעין על ידי עורך דין


מכירת נכס על ידי עו"ד ולא על ידי מתווך יתרונות

פנייה לעורך דין לשון הרע


נפגעת מלשון הרע או נתבעת על לשון הרע ? יש להיוועץ עם עורך דין המבין בתחום מלאו פרטים או שילחו ווצאפ ועורך דין המתמחה בתחום יענה תוך 90 דקות*

פנייה לעורך דין הפרת הפרטיות


נפגעת מהפרת הפרטיות או נתבעת על הפרת הפרטיות ? יש להיוועץ עם עורך דין המבין בהפרת הפרטיות וזה תחום עיסוקו מלאו פרטים או שילחו ווצאפ ועורך דין המתמחה בתחום יענה תוך 90 דקות*

חלון פנימי (iframe)

חלון פנימי (iframe)

רישיון למתן אשראי חוץ בנקאי
משכנתא חוץ בנקאית


כאן באפשרותך להוסיף טקסט נוסף שיוצג ליד הטופס שלך. תוכל להוסיף מידע אודות הטופס וההערות ספציפיות בנוגע למילוי הטופס.

פנייה לעורך דין רשלנות רפואית


נפגעת מרשלנות רפואית? יש להיוועץ עם עורך דין המבין בתחום מלאו פרטים או שילחו ווצאפ ועורך דין המתמחה בתחום יענה תוך 90 דקות*
רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים מבלי לנקוט במידת הזהירות הסבירה המצופה מרופא (או עוסק במקצוע רפואי), אשר כתוצאה מכך נגרם נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא הגורם המטפל נהג כפי שנהג. ישנם סוגים רבים של רשלנות רפואית. יש מקרה שבו הפרת חובת הזהירות מתבטאת בביצוע רשלני של הליך רפואי מקובל, יש מקרה שעצם הבחירה בהליך הרפואי הספציפי תהיה בגדר רשלנות, ויש מקרים, שגם הבחירה וגם הביצוע היו סבירים, אך לא נמסר למטופל מלוא המידע הדרוש לו לצורך קבלת ההחלטה בין דרכי הטיפול השונות.

                                                                                                                           
*
*

פסקי דין במעורבות המשרד


הופעה בבית משפט

ידועים בציבור

ידועים בציבור

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

גירושין

פרוק שותפות

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

צו קיום צוואה 499

צו קיום צוואה

מיסוי מקרקעין

מיסים

עורך דין לעבודה

בית הדין לעבודה

פוטרת מהעבודה? סובלים מתנאי עבודה לא ראויים ? להתייעצות עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה ...

רשלנות רפואית

נזיקין

רשלנות רפואית פירושה מתן שירותים רפואיים מבלי לנקוט במידת הזהירות הסבירה המצופה מרופא (או עוסק במקצוע רפואי), אשר כתוצאה מכך נגרם נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא הגורם המטפל נהג כפי שנהג. ישנם סוגים רבים של רשלנות רפואית. יש מקרה שבו הפרת חובת הזהירות מתבטאת בביצוע רשלני של הליך רפואי מקובל, יש מקרה שעצם הבחירה בהליך הרפואי הספציפי תהיה בגדר רשלנות, ויש מקרים, שגם הבחירה וגם הביצוע היו סבירים, אך לא נמסר למטופל מלוא המידע הדרוש לו לצורך קבלת ההחלטה בין דרכי הטיפול השונות.

קרא עוד

בוררות

ציון בהלול בורר ומגשר

'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/'/כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוו

קרא עוד

פשיטת רגל

דיני אינטרנט

צו הריסה

צו הריסה

צו הריסה

צו הריסה

מכירת נכס על ידי עורך דין

מהן היתרונות של מכירת נכס מקרקעין ע"י עורך דין לעומת מכירה על ידי משרד תיווך

עו"ד ציון בהלול מסביר מהן היתרונות של מכירת נכס על ידי עורך דין ואיך אפשר לקבל תמורה מרבית על הנכס כאשר עורך דין דואג לכל ההיבטים החוזיים והכספיים

פורום עורכי דין


פורום עורכי דין פורום עורכי דין פורום עורכי דין
ברוכים הבאים לפורום החדש שלנו.
כאן תוכלו לשאול שאלות ולקבל מענה מעורכי דין בתחומים השונים

כמה עולה חוזה מכירת דירה ?


קבלו הצעת מחיר מעו"ד לעריכת הסכם מכר דירה/נכס מקרקעין קבלו הצעת מחיר כאן ועשיו .. תוך 90 דקות*

*
*

מדיניות אתר


מדיניות אתר
הדף 'אודות' הינו עמוד מרכזי באתר שלך. זה המקום שבו תוכל לספר ללקוחותיך על מהות האתר והעסק שלך. ניתן לערוך את הטקסט הזה ולהחליף אותו עם התוכן שלך. לדוגמה, ניתן להוסיף פרטים על הפעילות של החברה, כמה זמן היא קיימת, מה מייחד אותה, ועוד. ערוך את דף ה"אודות" שלך דרך "עמודים".הדף 'אודות' הינו עמוד מרכזי באתר שלך.

זה המקום שבו תוכל לספר ללקוחותיך על מהות האתר והעסק שלך.

תכניות אירוח בנושאי המשפט


פרובונו לעסקים בתקופת הקורונה
1 דקות קריאה
0 הערות

פרובונו לעסקים בתקופת הקורונה

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך. ניתן לערוך את התוכן והכותרת או להוסיף תכנים חדשים.

קרא עוד
7 דברים גדולים שסטארט אפ חייב על-מנת להצליח
1 דקות קריאה
0 הערות

7 דברים גדולים שסטארט אפ חייב על-מנת להצליח

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך. ניתן לערוך את התוכן והכותרת או להוסיף תכנים חדשים.

קרא עוד
כיצד להרוויח כסף
1 דקות קריאה
0 הערות

כיצד להרוויח כסף

זהו עמוד מאמר כללי בו ניתן להשתמש על-מנת להוסיף תוכן לאתר האינטרנט שלך. ניתן לערוך את התוכן והכותרת או להוסיף תכנים חדשים.

קרא עוד

צוות


בנימין ישראלי

נשיא

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

קארין כץ

שותף

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

נעה גלעדי

מנהלת משרד

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

יעל כהן

מנכ"ל

כאן ניתן להוסיף חבר צוות העובד בחברה שלך או בעל תפקיד אחר שרלוונטי למוצר אותו אתה מציע. ניתן להחליף את התמונה ולהוסיף את הטקסט לתיאור חבר הצוות.

בוררות - גישור - גישבור
עו"ד און ליין


שירות לקוחות באמצעות וידאו קונפרנס

צור קשר


צור קשר עכשיו עו"ד ציון בהלול כונס נכסים בעל שם וותק בניהול כינוס נכסים, עו"ד בהלול טיפל במספר רב של כינוסים מטעם בתי המשפט השונים, מכירת הנכסים שבהן טיפל עו"ד בהלול נמכרו במחיר העולה על מחיר השמאות בצורה יעילה ומהירה תוך ניהול משא ומתן עם המציעים השונים לאחר תהליך של התמחרות ומשא ומתן. פעולות הכינוס נעשות בשקיפות מלאה ובאופן סדור על כל הפעולות ניתן דוח מקיף המבטא את ההליך מתחילתו ועד סופו. זמן ממוצע של מכירת הנכס מרגע שעו"ד בהלול קיבל לטיפולו אורך כ 3 חודשים. דוגמאות של כינוסים שהסתיימו לא

  • דרך מנחם בגין 3, רמת גן, ישראל
  • לאונרדו סיטי טאוור

שירות פרילנס ליטיגציה והופעה בבתי המשפט למשרדי עו"ד


שירותי ליטיגציה והופעה בבתי המשפט למשרדי עורכי דין וחברות שרות מלא מא-ת או שירות ספציפי למשימה הכולל הופעה בדיונים מורכבים וחקירת עדים בביהמ"שליטגציה היא אומנות בתחום המשפט הדורשת מעורך הדין להיות יצירתי חד ובקי בכל הפרטים גם הקטנים חלק מהשירותים שהמשרד שלנו מספק הוא מתן שירותי ליטיגציה למשרדי עורכי דין .בעיקר למשרדים שאינם עוסקים בתחום הליטיגציה וזקוקים לשרות שלנו. השרות שאנו מצעים הוא עזרה וליווי בתיקים הדורשים הופעה בבתי משפט השרות יכול להיות שרות מלא, הכולל את כל השלבים מהשלבים הראשונים החל מהכנת כתבי הטענות דרך הליכים מקדמים- גילוי מסמכים- שאלונים-צוים זמניים- הופעה בבית המשפט חקירת עדים סיכומים בכתב או בעל פה עד פסק דין . לעומת זה השרות יכול להיות חלקי למשימה ספציפית שיכולה להתייחס אך ורק להופעה בביתי המשפט אם זה בדיון רגיל או בדיון הוכחות מורכב הדורש הכנה מקצועית לחקירת עדים - חקירת עדים היא אומנות בפניה עצמה הדורשת קישורים מיוחדים ואנחנו יודעים לעשות אותה היטב. אופן השרות שלנו מאפשר לעורכי הדין השוכרים את השרות שלנו לתת מענה מקצועי להשאיר את הלקוח תחת שליטתם ולהנות משימור הלקוח . השכר שלנו נקבע בהתאם למשימה ולהיקף שלה לכל שאלה מוזמנים להשאיר פרטים או להתקשר ישירות לעו"ד ציון בהלול 054-7799000

קביעת פגישת יעוץ חינם


בהמשך לפנייתך לייעוץ משפטי ניתן לקבוע פגישת יעוץ ראשונית עם עו"ד ציון בהלול ללא תשלום וללא התחייבות. עו"ד ציון בהלול הוא בעל גישה אסרטיבית ועמידה איתנה על זכויות לקוחותיו, הניסיון הרב שצבר עם השנים הביא את ציון לכדי ראיה מרחבית בכל הנושאים המשפטים בתחום עיסוקו , לתאום פגישה עם עו"ד ציון בהלול במשרד ברמת גן (מנחם בגין 3- לאונרדו סיטי טאוור מתחם הבורסה) נא להזין פרטים יום ושעה מעודפים


  • קטגוריה: קביעת פגישה
  • משך: 01:30 שעות
  • כתובת: בורסה, רמת גן, ישראל (מפה)
  • מידע נוסף: דרך בגין מנחם 3 (מגדל הסיטי טאוור)

תאריכים
שעות