נקלעתם לסכסוך ירושה ?
הימנעו מטעויות קריטיות !!

התקשרו עכשיו לעו"ד
054-7799000
או מלאו פרטים

ייעוץ ראשוני ללא התחייבות

*
*

צוואות -ירושות -עזבונות


עריכת צוואה

1 דקות קריאה
0 הערות

הדרכים לצוות ע"פ חוק הירושה - צוואה בכתב יד , צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה, צוואות הדדיות, צוואה מוסרית

קרא עוד  

התנגדות לצו קיום צוואה

3 דקות קריאה
0 הערות

הדרכים להתנגדות צו קיום צוואה - דוגמא איך צריכה להיות מוגשת לרשם לענייניי ירושה -הדוגמא היא למקרה ספציפי לצורך הגשה יש להיוועץ עם עו"ד

קרא עוד  

צו קיום צוואה

1 דקות קריאה
0 הערות

הנחיות להגשת צו קיום צוואה .. איך מתי ולאן ? צוואה יכולה להיות בכתב , בע"פ, בפני רשות , בפני עדים .. על מנת להגיש בקשה יש לפעול לפי ההנחיות

קרא עוד  

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

16 דקות קריאה
0 הערות

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

קרא עוד  

הסכם ממון

1 דקות קריאה
1 הערות

בני זוג קובעים ביניהם הסדר רכושי מכוח הסכם ומסייגים בו את הילכת השיתוף. זכויות ונכסים שיהיו בגדר נכסי כל צד וצד במקרה של פרוד,

קרא עוד  

ייפוי כוח מתמשך

1 דקות קריאה
0 הערות

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו,

קרא עוד  

תביעה לפירוק שותפות

1 דקות קריאה
2 הערות

זכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש פירוק שיתוף. פירוק שיתוף יכול להיעשות בדרכים הבאות: חלוקה בעין; מכירת המקרקעין; רישום בית משותף. בהסכמה

קרא עוד  

פירוק שיתוף במקרקעין


פירוק שיתוף במקרקעין
המחוקק אינו מעוניין בקיומם של יחסי שותפות ולכן מתיר ביד רחבה את פירוקים. נקודת המוצא של המחוקק נובעת מכך שכאשר כל שותף פועל באופן עצמאי, תהיה לו מוטיבציה לפתח את המקרקעין ולטפל בו באופן יעיל יותר מאשר כחלק מקבוצה.
זאת הסיבה שזכותו של שותף לדרוש פירוק שיתוף היא כמעט אבסולוטית, אולם זכות זו כפופה לדרישת תום הלב.

לפי סעיף 37 לחוק המקרקעין - זכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש, לפי רצונו, את פירוק השיתוף.
הטעם לכך הוא, כי אין לכפות על שותף במקרקעין קשרי שיתוף בנכס כאשר הוא אינו מעוניין בכך ועל כן יש לאפשר לשותף לממש את חלקו היחסי בנכס.

הדרך המועדפת ביותר לפירוק שיתוף היא על פי הסכם בין השותפים, כשאין הסכם כזה המחוקק מעדיף לרוב חלוקה וכאופציה אחרונה מכר.
עו"ד ציון בהלול מתמחה בכל הדרכים המפורטות לפירוק שיתוף.

הסכם בין שותפים:
אם נקבע בהסכם בין השותפים הדרך לאופן ביצוע פירוק השיתוף, יתבצע הפירוק בדרך שנקבעה בהסכם.
אם נקבע בהסכם כי פירוק השיתוף יתבצע הדרך של חלוקה בעין- טעון ההסכם אישור של המפקח על רישום המקרקעין שיאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון ובניה וכל חוק אחר.
המחוקק מעדיף לשמור עד כמה שאפשר על זכויות הבעלים במקרקעין על-ידי חלוקתם בעין, זאת באופן שכל שותף יקבל חלק מסוים במקרקעין לפי שיעור חלקו בבעלות המשותפת.
מובן, שעל חלוקת המקרקעין להיות תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה, שקובעות כללים בדבר חלוקת מקרקעין מההיבט התכנוני.
לכן, אם אין אפשרות לחלק את המקרקעין בעין, בגלל הגבלות של חוק התכנון והבניה, או בגלל שחלוקה פיזית אינה אפשרית, תפורק השותפות בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון בין השותפים.
כאשר החלוקה מוסכמת על כל השותפים, היא מתבצעת על-ידי הכנת תכנית חלוקה שנערכת על ידי מודד מוסמך. התכנית מוגשת לאישור ועדת תכנון ובניה, ולאחר אישורה ובקרתה על-ידי מחלקת המדידות הממשלתית, היא נרשמת בפנקס המקרקעין.
זאת באופן שבמקום הרישום של חלקה אחת בבעלות משותפת, נרשמות חלקות חדשות בבעלות נפרדת. פעולת חלוקה זו מחייבת המצאת אישורי המיסים כתנאי לרישומה בפנקס המקרקעין.


פירוק שיתוף מכוח צו של בית-משפט:
בהיעדר הסכם בין הצדדים, יבוצע פירוק השיתוף על-פי צו של בית-משפט באחת הדרכים הבאות:
א. חלוקה בעין;
ב. מכירת המקרקעין;
ג. רישום בית משותף.

סעיף 43 לחוק המקרקעין מורה לבית-המשפט להתחשב, ככל האפשר, בדרישת השותפים לקיים את השיתוף ביניהם ובשאר משאלותיהם של השותפים.
ב- בר"ע 2528/97נקבע, כי העדפת הפירוק בעין אינה אבסולוטית. קיימים תנאים וסייגים להחלתו האוטומטית של פירוק בעין. המחוקק הדגיש מספר פעמים כי חלוקה בעין תועדף רק אם היא אפשרית.
כמו-כן, בסעיף 38(א) לחוק המקרקעין נקבע מפורשות, כי פירוק בעין שנקבע על-ידי שותפים צריך לקבל אישור של המפקח על רישום המקרקעין, על-מנת שיאשר כי החלוקה תואמת את הוראות חוק התכנון והבניה.

המונח "חלוקה בעין" פורש ב- ע"א 587/78 כדלקמן:
"חלוקה בעין פשוטה כמשמעה, היא חלוקת המקרקעין בין השותפים באופן שכל אחד מהם זוכה בבעלות עצמאית ונפרדת, להבדיל מבעלות משותפת - על חלק מסוים בתוכם. מקרקעין ניתנים לחלוקה בעין, אם ניתן לפצלם למספר חלקים שכל אחד מהם מסוגל לשמש נושא נפרד לבעלות...".

המחוקק מעדיף פירוק על דרך של חלוקה בעין, ומסמיך את בית-המשפט לעשות כן, גם במקרים שיש צורך בתשלומי איזון, או בחלוקה לא מדויקת. השאלה אם ניתן לבצע חלוקה בעין של מקרקעין נגזרת מדיני התכנון והבניה.
בקביעת חלוקה בעין, על בית-המשפט לבחון, בין היתר, האם גודל החלקה שמקבל כל שותף עומד בדרישות דיני התכנון, את אפשרויות הבניה בכל חלקה חדשה שתיווצר, להתחשב בזכויות הניצול וכדומה
על בית-המשפט לבחון האם גודל החלקה שמקבל כל שותף עומד בדרישות דיני התכנון; עליו לבחון את אפשרויות הבניה בכל חלקה חדשה שתיווצר; להתחשב בזכויות הניצול וכדומה. לפיכך תנאי מוקדם למתן צו לחלוקת מקרקעין בעין הינו אישור תשריט חלוקה על-פי סעיף 143 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.

אולם, בית-המשפט לא יורה על חלוקה בעין של מקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה וכן לא יורה על חלוקה בעין אם נוכח לדעת, כי "חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים". במקרים אלה, יהיה פירוק השיתוף על דרך של מכירה פומבית למרבה במחיר.
  • דיני זכויות בניה בישראל , שער ז': זכויות בניה במקרקעין הנמצאים בבעלות משותפת ("מושע") , פ אילן שרקון, עו"ד (נובמבר 2016), אוצר המשפט 

כונס נכסים


כונס נכסים
עו"ד ציון בהלול כונס נכסים בעל שם וותק בניהול כינוס נכסים, עו"ד בהלול טיפל במספר רב של כינוסים מטעם בתי המשפט השונים, מכירת הנכסים שבהן  טיפל עו"ד בהלול נמכרו במחיר העולה על מחיר השמאות  תוך ניהול משא ומתן עם המציעים השונים לאחר תהליך של התמחרות ומשא ומתן. פעולות הכינוס נעשות בשקיפות מלאה ובאופן סדור על כל הפעולות  ניתן  דוח מקיף המבטא את ההליך מתחילתו ועד סופו.
זמן ממוצע של מכירת הנכס מרגע שעו"ד בהלול קיבל לטיפולו אורך כ 3 חודשים.
דוגמאות של כינוסים שהסתיימו לאחרונה:
דירה 2 חדרים ברח' מיכה תל אביב - מחיר שמאות: 2,920,000 הנכס נמכר בכינוס  במחיר 3,050,000 
דירה 2 חדרים בת ים בבניין רכבת קומה 4 ללא מעלית - מחיר שמאות 920,000 ש"ח הנכס נמכר בכינוס במחיר 970,000 ש"ח 
דירה באזור מחיר שמאות 2,200,000 נמכר בכינוס במחיר 2,320,000 ש"ח 
מגרש בבית דגן מחיר שמאות ראשוני 3,150,00 ש"ח - לאחר עדכון שמאות ע"י הכונס 3,600,000 ש"ח - הנכס נמכר בכינוס  בסך של 3,670,000 ש"ח 

יצירת קשר עם עו"ד בהלול לצורך ייצוג בבית משפט להליך של כינוס 

ייצוג במאבקים משפטיים - סכסוכי ירושה


עו"ד ציון בהלול

חבר ועדת ירושה בוועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין

עו"ד ציון בהלול (בורר-מגשר) חבר ועדת ירושה של מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין מייצג בטריבונלים משפטיים בתחום סכסוכי ירושה והרכוש בעל ניסיון עשיר בייצוג בתביעות פירוק שיתוף מגן על זכויות היורשים בקיום צוואה או התנגדות לצו קיום צוואה . עו"ד בהלול עורך צוואות להפקדה ברשם הירושות עורך בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה , כונס נכסים, מנהל עיזבונות וכל הכרוך בדיני ירושה

פניה לייעוץ ראשוני מהיר מעו"ד - צוואות ירושות 


  
*
*